FAQ-ГАРАНЦИЯ

ГАРАНЦИЯ

ГАРАНЦИЯ

 

– Каква гаранция имат стоките?

Търговската гаранция за стоките, които предлага фирма МОТТИ ЕООД не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 112- чл.115 от Закон за защита на потребителя (ЗЗП). Съгласно законовите разпоредби, наличие на съответствие между стоката и договора за продажба има винаги когато стоката:

 

 • притежава обявените характеристики- материал, размери, цвят, предназначение.
 • Не е налице липса на съответствие при евентуални разлики във визуално отношение, дължащи се на специфики на екраните на устройствата, през които е разглеждан електронния каталог на сайта на фирмата или книжния такъв, както и на „разлики“, дължащи се на необосновано изградени представи от страна на потребителите.
 • е годна за обичайна употреба, за която служат сходни стоки от същия вид- т.е. при нормална и разумна грижа на добър стопанин от страна на потребителя, при правилно съхраняване и употреба, съобразени с физическите характеристики на изделията като цяло и в частност, материалите, от които са изградени.
 • притежава обичайни качества и характеристики на стоки от същия вид, които разумно може да се очакват, предвид естеството на самата стока и характеристиките на материалите, от които е изработена

 

Незначителни дефекти, които не оказват съществено неблагоприятно влияние върху възможността за използване на изделията по предназначение, не са основание за искане на връщане или замяна на изделието.

 

 

 

Срокът на търговска гаранция, който  фирма „MOTTI“ ЕООД предоставя е както следва:

12 (дванадесет) месеца за амортисьор и механизъм на офис и бар столове

2 (два) месеца за кожата на офис и бар столове и маси

7 (седем) дни от датата на покупка за явни фабрични дефекти или евентуална липса на детайли

 

Предоставяната търговска гаранция, не се отнася за стъклени плотове и елементи на маси и столове, освен в случай на доказан фабричен дефект на стъклените плоскости.

Елементи/Детайли/, които не се покриват от гаранцията

дървени части, пластмаси,ратан,текстил, колелца и основa

 

 

Условия на гаранциите

 

 • Срокът на търговска гаранция започва да тече от датата на закупуване на съответното изделие, удостоверена с надлежен документ за продажба- фактура или фискален бон.

 

 • Съгласно условията на търговската гаранция на замяна подлежат само елементите с производствен дефект, а не изделията в цялост. Ако по време на гаранционния период се извърши сервизно обслужване, периодът на валидност на гаранцията на артикула и поставените нови части не се удължава- чл 115 ал 2

Изключения

 • Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати.
 • Гаранциите не важат, когато изделието е било ремонтирано, преработвано, модифицирано или по него са били подменяни части или елементи от лица без надлежно упълномощаване от МОТТИ ЕООД
 • Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие.
 • Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго).
 • Гаранциите не покриват случайна или последваща повреда.
 • Гаранциите не покриват повредеa причинена от гризачи или домашни любимци
 • Гаранциите не покриват повредa причинена от злоумишлени действия

 

Предявяване на рекламация

 • се извършва пред търговеца като се посочва предмета и основанието за рекламация. При предявяването й, потребителят следва да представиизделието и опаковката му, касова бележка или фактура, удостоверяваща покупката на рекламираното изделие, протоколи, актове или други документи, удостоверяващи несъответствието на стоката с договореното, други документи, обосноваващи претендираната рекламация по основание.

 

Какво ще предприеме МОТТИ ЕООД?

 • МОТТИ ЕООД ще огледа артикула и ще прецени дали гаранцията го покрива.
 • По свое усмотрение магазин МОТТИ ЕООД ще отремонтира дефектната стока или ще я замени със същия или аналогичен артикул. В тези случаи МОТТИ ЕООД поема стойността на поправката, резервните части, труда и транспорта на сервизния екип при условие, че достъпът до съответния артикул не е обвързан с допълнителни разходи. Това не се отнася за ремонти, извършени от лица, неупълномощени от МОТТИ ЕООД. Дефектните части, отстранени по време на ремонта, стават собственост на МОТТИ ЕООД
 • Ако съответният артикул вече не се предлага, магазин МОТТИ ЕООД ще осигури подходящ заместител.
 • МОТТИ ЕООД определя подходящия заместител по собствена преценка.